การเลือก Chiller ระหว่าง Water cooled chiller กับ Air cooled chiller

ปัจจัยการเลือกชื้อ Chiller ระหว่าง Water cooled chiller กับ Air cooled chillerWater cooled chiller
Air cooled chiller
1. มีแหล่งน้ำเพียงพอ
1. มีแหล่งน้ำไม่เพียงพอ
2. น้ำต้องมีคุณภาพที่ดี
2. คุณภาพน้ำไม่ดี
3. ไม่ต้องการทำ Heat recovery
3. หากต้องการทำ Heat recovery
4. มี Ambient temperatures สูง
4. ไม่ควรมี Ambient temperatures สูง
5. บรรยากาศมีความสกปรกสูง มีฝุ่นละออง
5. บรรยากาศไม่มีฝุ่นละออง
  ข้อมูล:www.coleparmer.com